1. Wstęp 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. 

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (http://mowitos.info) jest P.P.H.U. Mowitos-Bis Elżbieta Wieczorek, ul.Dąbrowskiego 45 60- 842 Poznań, NIP: 781-101-40-05, Regon: 630417933. 

Można się z nami skontaktować pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym, a także pod adresem mailowym: mowitos-rodo@o2.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania

a) w przypadku zapisania się do naszego newslettera, Państwa dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie Państwa danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu otrzymywania bieżących informacji o nowościach i promocjach w naszym sklepie, 

b) w przypadku skorzystania z naszego formularza kontaktowego na stronie, Państwa dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, 

c) w przypadku dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym, Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej z nami umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

d) w przypadku założenia przez Państwa konta w naszym sklepie internetowym, Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

e) ponadto, Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane w celu ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Czas przetwarzania

Jeżeli zapisali się Państwo do naszego newslettera, Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody na otrzymywanie newslettera. Jeśli kontaktowali się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, Państwa dane przetwarzamy do czasu udzielenia Państwu odpowiedzi. W przypadku dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym, Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu możliwości zgłoszenia ewentualnych roszczeń przez którąkolwiek ze stron. Jeżeli posiadają Państwo konto w naszym sklepie internetowym, Państwa dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z posiadania konta oraz do czasu możliwości zgłoszenia ewentualnych roszczeń przez którąkolwiek ze stron. 

5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przez nas przetwarzane przysługują następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych osobowych, 

- prawo do sprostowania danych osobowych, 

- prawo do usunięcia danych osobowych, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania, 

a także w przypadku przetwarzania przez nas danych w oparciu o uzasadniony interes administratora: 

– prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Ponadto, w przypadku przetwarzania przez nas danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę lub w celu realizacji zawartej z nami umowy, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

W sytuacji, w której wyrazili Państwo chęć otrzymywania naszego newslettera przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na jego otrzymywanie, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

6. Wymogi podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne. 

Podanie danych przy składaniu zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego jest niezbędne w celu udzielenie Państwu odpowiedzi na zadane pytania. 

Podanie danych przy składaniu zamówienia jest niezbędne do jego realizacji. W przypadku ich niepodania, zamówienie nie zostanie zrealizowane. 

Podanie danych przy zakładaniu konta jest niezbędne do jego stworzenia. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych, utworzenie konta nie będzie możliwe.

7. Inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi teleinformatyczne. 

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

8. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki, jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organu nadzorczego.